NOTA PRAWNA

Zgodnie z Hiszpańską Ustawą nr 34/2002, z dnia 11 lipca, dotyczącą usług przedsiębiorstw informacyjnych i handlu elektronicznego (LSSI) informujemy, że:

Administratorem portali i strony internetowej jest:

Extraice SL (zwana dalej Xtraice) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Salteras (Sewilla), Pol, Ind. Los Llanos, c /. Extremadura 2, z CIF B-91295212. Wpisany do rejestru handlowego w Sewilli, tom 3797, poz. 41, arkusz SE-54668.

Możesz również skontaktować się z Extraice, S.L. poprzez następujący adres email info@xtraice.com, www www.xtraice.com, telefon 955110357.

Xtraice, jako administrator portali i strony internetowej, gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzeń, zarówno krajowych jak i EU, regulujących ich przechowywanie i przetwarzanie.

Ta strona internetowa i podlegające jej portale ściśle przestrzegają ROZPORZĄDZEŃ (UE) 2016/679 dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego obiegu oraz ustawy LSSI-CE34/2002, z 11 lipca, o usługach przedsiębiorstw informacyjnych i handlu elektronicznego.

GLOSARIO / TERMINOLOGIA

 • Serwer: maszyna wyposażona w sprzęt i oprogramowanie, zdolna do obsługi petycji klienta i generowania odpowiedzi na powyższe petycje.
 • Oprogramowanie: oprogramowanie systemu komputerowego.
 • Pliki cookie: pliki przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników podczas przeglądania witryny, w której przechowywane są informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny
 • Portal: domena internetowa składająca się z wielu stron internetowych o różnych adresach URL.
 • Adres URL: (z ang. Uniform Resource Locator) odnosi się do adresu identyfikującego treść dostępną w Internecie

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PORTALU XTRAICE

Niniejszy Regulamin Użytkowania reguluje użycie (w tym dostęp) portali i witryn internetowych, podlegających domenie internetowej www.xtraice.com, w tym udostępnionych na nich treści i usług. Każda osoba, która uzyskuje dostęp do strony internetowej, www.xtraice.com („Użytkownik „) akceptuje i podlega pod Regulamin Użytkowania obowiązujący na portalu www.xtraice.com.

Domena zarejestrowana (zwana dalej „portalem”, „adresem internetowym”) www.xtraice.com jest własnością Xtraice, która posiada wyłączność na jej użytkowanie.

Oficjalna strona Xtraice to www.xtraice.com, której celem jest ułatwienie rozpowszechniania, zdobywania wiedzy o działaniach firmy, a także naszych produktów i usług oferowanych ogółowi konsumentów.

Używanie, nawigacja, rejestracja i każda inna działalność, która implikuje dostęp do wspomnianych stron internetowych, jest rozumiana jako pełna, wyraźna i świadoma akceptacja tych warunków, bez uszczerbku dla stosowania innych specyficznych dla prawidłowego działania usług wymagających dodatkowych informacji.

W każdej chwili i bez uprzedzenia firma może modyfikować, uzupełniać, poprawiać, usuwać i aktualizować prezentację lub konfigurację tej lub dowolnej z jej domen i jej podkategorii.

Każda modyfikacja będzie komunikowana w portalu, wskazując wersję internetową i datę modyfikacji, aby rozpowszechniać te informacje wśród użytkowników, których obowiązkiem jest sprawdzenie prawidłowości i / lub ważności tych warunków.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik został poinformowany i akceptuje, że dostęp do tej witryny, w żaden sposób, nie oznacza początku komercyjnej relacji z Xtraice. W ten sposób użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązujących przepisów, powszechnie uznanych zasad etyki ani porządku publicznego.

Zabronione jest używanie strony internetowej w nielegalnych lub szkodliwych celach, lub w jakiejkolwiek formie, która mogłaby spowodować uszkodzenie lub uniemożliwić jej normalne funkcjonowanie. W odniesieniu do zawartości tej strony zabronione są:

 • Jej powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikacja, całkowita lub częściowa, chyba że zostanie otrzymana zgoda jej prawowitych właścicieli.
 • Jakiekolwiek naruszenie praw autorskich.
 • Wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

Korzystając ze strony internetowej www.xtraice.com, Użytkownik zobowiązuje się, niewykonywać żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom lub prawom autorskim strony www.xtraice.com lub stron trzecich oraz takich, które mogą uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć portal oraz w jakikolwiek sposób uniemożliwiłyby normalne funkcjonowanie strony.

Użytkownik musi jednak mieć świadomość, że narzędzia do ochrony bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie niezawodne i www.xtraice.com nie może zagwarantować braku wirusów lub innych elementów, które mogą zagrozić systemom komputerowym (oprogramowanie i sprzęt) Użytkownika lub jego dokumentom i plikom elektronicznym.

BEZPIECZNA TRANSMISJA DANYCH

Dane osobowe Użytkownika, które przekazywane są www.xtraice.com mogą być przechowywane w bazach danych automatycznych lub nie, których wyłącznym właścicielem jest Xtraice. Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobistych

Www.xtraice.com do komunikacji ze swoimi użytkownikami używa bezpiecznego kanału, gdzie przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego też gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność naszym użytkownikom.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

1.- Zastrzeżenie praw.

Kod źródłowy, struktura, projekt, grafik, wideo i / lub elementy dźwiękowe, jak również wszelkie inne elementy, które pojawiają się lub są częścią serwisu, są własnością Xtraice i / lub jej współpracowników, bezpośrednio lub pośrednio, z zastrzeżeniem zarządzania i wykorzystywania praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Wszystkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej w odniesieniu do cytowań produktów i usług osób trzecich są uznawane, bez ich zwykłej wzmianki lub wyglądu w internecie, oznacza to przyjęcie odpowiedzialności i / lub praw za wyżej wymienione, a także wsparcie, sponsorowanie lub polecanie.

2.- Zabronione

Korzystanie z mechanizmów mających na celu zmianę konfiguracji, projektu i treści (zwanych także ramkami) wskazanych stron internetowych jest wyraźnie zabronione.

Zachęcamy użytkownika, który uważa, że na stronie internetowej znajduje się dowolna treść, która może zostać uznana za naruszenie praw lub obowiązujących przepisów, do kontaktu z Xtraice, aby otworzyć odpowiednie dochodzenie.

3.- Usos permitidos / Dozwolone użycie

Używanie, reprodukcja, dystrybucja, komunikacja publiczna, przekształcenie lub inna analogia i / lub podobna działalność są całkowicie zabronione, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody firmy Xtraice, która nie oznacza akceptacji ani nabycia prawa, ale tylko pozwolenie.

Pozwolenie może zostać cofnięte w każdej chwili, bez potrzeby przedstawienia jakiejkolwiek przyczyny, z wyłącznym obowiązkiem zgłoszania zaprzestania lub natychmiastowego zakończenia czynności, które należy wykonać niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia od firmy Xtraice.

WARUNKI SPRZEDAŻY ONLINE

1. W celu świadczenia usług sprzedaży online użytkownik wskazuje, że posiada wystarczającą zdolność do zawierania umów zgodnie z odpowiednimi przepisami (prawo międzynarodowe i prawo hiszpańskie), rozumie i akceptuje wszystkie obowiązki związane ze świadczeniem tych usług.

2. Według Ustawy o Prawach Konsumenckich i Użytkowników transakcja, którą sformalizujesz, jest umową sprzedaży, o której mowa w art. 59 Bis tej ustawy. Według niniejszej umowy o sprzedaży, każdy zarejestrowany użytkownik z zarejestrowanym kontem użytkownika uznaje się za użytkownika lub użytkownika / nabywcę.

3. Językiem sformalizowania umowy jest język polski. Dokument zawierający umowę o świadczenie usług zostanie zarchiwizowany, a dostęp do niego będzie zabroniony osobie, która nie posiada upoważnienia administracyjnego i / lub sądowego, a także służb audytu wewnętrznego firmy, w przypadku gdy jego zbadanie jest konieczne dla zapewnienia zgodności z powierzonymi funkcjami, zgodnie z naszą polityką prywatności.

4. Użytkownik-nabywca uzyska dostęp do usług sprzedaży online, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej, tworząc konto użytkownika, odpowiadając za prawdziwość dostarczonych danych osobowych, a także korzystanie, przechowanie i ochronę hasła dostępu przypisanego do konta użytkownika. Kategorycznie zabrania się wyboru jako nazwy użytkownika wyrażeń obraźliwych, złośliwych i / lub szkodliwych, jak również innych, które próbują zmylić identyfikację użytkownika.

5. Zgodnie z art. 27 hiszpańskiego ustawodawstwa nr 34/2002 dotyczącym usług przedsiębiorstw informacyjnych i handlu elektronicznego (zwanego dalej “LSSI”) procedura wynajmu obejmuje następujące etapy:

 • Rejestracja jako użytkownik, po przeczytaniu i zaakceptowaniu ogólnych i szczegółowych warunków usługi.
 • Wybór produktów oferowanych w portalu, które zostaną włączone do sekcji “koszyk”.
 • Wejście do koszyka i potwierdzenie zamówienia, w którym wyszczególnone są pojęcia płatności (kwota, podatki i koszty wysyłki) oraz data ich otrzymania.
 • Dokonanie płatności za pomocą połączenia z wybranymi środkami płatniczymi (przelew, PayPal, obciążenie w rachunku itd.).
 • Otrzymanie paragonu zakupu, w którym rejestrowany jest numer zamówienia, data, godzina, zakupiony produkt, cena tego samego oraz zakres dat odbioru.
 • Po potwierdzeniu płatności firma Xtraice przygotowuje zamówienie dostarczone do firmy logistycznej odpowiedzialnej za dystrybucję.

6. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez LSSI, po zakończeniu zakupu, nabywca zostanie poinformowany drogą elektroniczną o cenie, dacie zakupu, formy transportu i przewidywanej dacie dostarczenia produktu lub usługi.

7. Ceny podane dla każdego oferowanego produktu lub usługi są wyrażone w euro (€) lub dolarach ($). Ceny, o ile nie zaznaczono inaczej, nie obejmują wydatków związanych z dodatkowymi usługami i załącznikami do nabywanego produktu lub usługi, takiego jak opakowanie, obsługa, wysyłka, ubezpieczenie przesyłki lub innych.

8. Po dokonaniu płatności na rzecz dostawcy, pod warunkiem że transakcja jest rozważana w artykułach 164.1. 3 ustawy hiszpańskiej 37/1992, jak również art. 2 dekretu królewskiego 1619/2012 automatycznie zostanie wysłana na adres e-mail dostarczony przez użytkownika faktura nabycia zawierająca minimalne wymogi ustanowione w art. 6 wspomnianych rozporządzeń wraz z kopią przyłączoną do zakupionego produktu.

9. Metodą kontaktu klienta-nabywcy w procedurach sprzedaży online lub korygowania błędów rejestracji będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@xtraice.com) oraz w wyjątkowych wypadkach telefonicznie pod numerem +34 955 110 357. Obowiązkiem użytkownika jest podanie numeru zamówienia przypisanego i wskazanego w potwierdzeniu zakupu.

10. Użytkownik-nabywca ma 14 dni roboczych liczonych od daty otrzymania produktu, aby dokonać jego zwrotu, bez potrzeby uzasadnienia, zakładając, że jako klient pokryjesz całkowite koszty, bezpośrednie lub pośrednie, związane ze zwrotem towaru, za wyjątkiem zwrotów  z powodu wad produktu.

Produkt zawsze musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi jego elementami i w idealnym stanie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia, musisz wypełnić formularz, który można pobrać tutaj i przesłać go pocztą elektroniczną na następujący adres: info@xtraice.com

11. Wszystkie produkty oferowane w portalu e-commerce są oryginalne, za wyjątkiem tych, które w ich opisie wskazano inaczej.

12. Zakupione produkty są objęte 2 letnią gwarancją zgodnie z artykułem 123 LCYUs, licząc od daty dostarczenia produktu. Użytkownik-nabywca jest zobowiązany zgłosić wady towaru, w terminach ustalonych przez wyżej wymienioną ustawę, jeśli nie chce być odpowiedzialny za szkody spowodowane komunikacją po terminie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik oświadcza, że sprzęt, z którego uzyskuje dostęp, jest oryginalnym sprzętem i oprogramowaniem, z odpowiednią licencją użytkowania. Podobnie stwierdza, że wprowadził i używa niezbędnych środków bezpieczeństwa, a wszystkie oprogramowanie zainstalowane w urządzeniach umożliwiających dostęp i / lub korzystanie z portalu są aktualizowane do najnowszej wersji wydanej przez licencjodawcę i / lub producenta. Wszelkie błędy lub szkody spowodowane naruszeniem tych warunków leżą wyłącznie po stronie użytkownika.

Użytkownik zdaje sobie sprawę, rozumie i akceptuje, że jest On wyłącznym odpowiedzialnym za dostęp i / lub wykorzystanie informacji zawartych w portalach firmy Xtraice, jest zabronione przekazywanie na osoby trzecie odpowiedzialności za takie działania.

Firma Xtraice nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane informacje i treści, które umożliwiają osobom trzecim ich niezależną publikacji. Na przykład, nie uważając ich jako zamkniętej listy, rozumiane są jako takie publikacje w RR.SS., czatach, blogach, komentarzach, forach itp. Firma Xtraice nie ponosi odpowiedzialności za odpowiedzi dokonane za pośrednictwem różnych adresów e-mail, które pojawiają się w Twojej witrynie, a w każdym razie nie można w żaden sposób wiązać prawnie ich efektów.

Zgodnie z postanowieniami LSSI Xtraice aktywnie współpracuje z władzami i siłami bezpieczeństwa w blokowaniu i / lub wycofywaniu się, lub jakiegokolwiek innego działania, które posiada upoważnienie administracyjne lub sądowe, wszelkich treści, które mogłyby wpłynąć na lub naruszyć Ustawodawstwo międzynarodowe, hiszpańskie, prawa osób trzecich, moralny i publiczny porządek.

COOKIES

Xtraice wykorzystuje pliki informacyjne, które serwer wysyła do urządzenia użytkownika, aby prawidłowo funkcjonować, wizualizować i udostępniać usługi świadczone na stronach internetowych i ich domenach, a także w celach statystycznych. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do naszej Polityki Cookie.

OCHRONA DANYCH OSOBISTYCH

Nasza firma przestrzega wszystkich zasad i obowiązków wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do naszej Polityki prywatności.

LINKI LUB HIPERLINKI

W celu zapewnienia dostępu lub ułatwienia wyszukiwania informacji, które mogą Cię zainteresować, linki znajdujące się w naszych portalach mogą przekierowywać na treści internetowe osób trzecich. Xtraice nie sprawdza linków, więc zawartość, informacje, operacje i wszelkie inne świadczone usługi są odpowiedzialnością ich właścicieli, przez co Xtraice nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności, te linki są postrzegane wyłącznie jako narzędzia informacyjne.

Informacje podane w linkach podlegają zasadom polityki prywatności osób trzecich i nie podlegają polityce prywatności strony www.xtraice.com. Dlatego gorąco polecamy Użytkownikom, aby szczegółowo zapoznali się z polityką prywatności linków na stronie internetowej ich właścicieli.

Hiperłącza muszą jednak spełniać następujące warunki:

 • Witryna powiązana nie będzie zawierała informacji ani innych treści, które mogą być uznane za sprzeczne z porządkiem publicznym lub naruszeniem praw, ani tych, które są uważane za nielegalne, dyskryminujące lub naruszające powszechnie akceptowane zasady etyczne.
 • Jakość, dokładność, rzetelność, prawidłowość lub moralność treści lub usług zwartych w hiperłączu, nie jest gwarantowana, przy założeniu, że użytkownik linkujący ponosi konsekwencje, szkód, które mogłyby wyniknąć z dostępu do niego bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności przez firmę Xtraice , jak wskazano w sekcji Obowiązki. Firma Xtraice może w każdym momencie zażądać usunięcie linku, bez uzasadnienia, i powinien on zostać usunięty niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Prawem obowiązującym w przypadku sporu lub konfliktu w interpretacji warunków wchodzących w skład niniejszego Obwieszczenia Prawnego, jak również wszelkich kwestii związanych z usługami tego portalu będzie prawo hiszpańskie.

W przypadku wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z interpretacją i wykonaniem tych klauzul, strony podlegają jurysdykcji sądów i trybunałów w Sewilli (Hiszpania).

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika co Regulaminu Użytkowania lub jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących portalu www.xtraice.com, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@xtraice.com